آنچه یک معلم یوگا باید بداند / راهنمای بیداری معنوی

500,000 

[wpview type=”all”]

مقدمه
شبی مردی خواب عجیبی دید. او خواب دید، در کنار ساحل همراه باخدا قدم میزند. روی آسمان صحنههایی از زندگی او صفکشیده بودند. در همهی صحنهها دو ردیف ردِ پا روی شنها دیده میشد که یکی از آنها به او تعلق داشت و دیگری متعلق به خدا بود. هنگامیکه آخرین صحنه جلوی چشمانش آمد، دید که بیشتر از یک جفت ردِ پا دیده نمیشود. او متوجه شد که اتفاقاً در این صحنه، سختترین دوره زندگی را از سر گذرانده است. این موضوع، او را ناراحت کرد و به خدا گفت:


خدایا تو به من گفتی که در تمام طول این راه با من خواهی بود، ولی حالا متوجه شدم که در سختترین دوره زندگیام فقط یک جفت ردپا دیده میشود. سر درنمیآورم که چطور در لحظهای که به تو احتیاج داشتم، تنهایم گذاشتی. خداوند جواب داد، من تو را دوست دارم و هرگز ترکت نخواهم کرد. دوره امتحانورنجیعنیهماندورهای که فقط یک جفت ردپا را میبینی؛ زمانی است که من تو را در آغوش گرفته بودم…
با توجه به اینکه تمرینات جسمی و ذهنی یوگا برای آرامش و راحتی و نشاط درون مؤثر است و از آنجاییکه اکثر کسانی که برای رهایی از استرسها و تنشهای روحی و عصبی به کلاسهای یوگا مراجعه میکنند، علاقهمندند آموزههای کاربردی آن را برای رسیدن به آرامش درون فراگیرند، تصمیم گرفته شد پیامهای انسانساز حاصل سیسال تحقیق، پژوهش و ترجمه از منابع و مأخذهای مختلف تحت عنوان «آنچه یک معلم یوگا باید بداند ـ راهنماي بيداري معنوي» جمعآوری و ارائه گردد. با توجه به علاقهمندی دوستداران یوگا مطالب گردآوریشده بهتدریج طی سالهای 1393- 1382 در مجلهی «دانش یوگا» به چاپ رسید و با استقبال عمومی مواجه گردید. به اعتقاد بسیاری از خوانندگان مجله «کتاب آنچه یک معلم یوگا باید بداند ـ راهنماي بيداري معنوي» نهفقط برای مربیان یوگا بلکه برای کلیۀ کسانی که علاقهمند بهسلامت روح و روان و رسیدن بهراحتی ذهن هستند، کاربرد دارد.
امید است مطالعهی نکتهها و پیامها و گفتهها و رهنمودهای ارائهشده در این کتاب بتواند راههای رسیدن به آرامش و آسودگی خیال و رهایی از مشکلات و رسیدن به نشاط و سرزندگی را به خوانندگان عزیز نشان داده؛ راهگشایی باشد برای رسیدن به سعادت ابدی و سرمستی عظیم کیهانی.

نظری درباره این کتاب دارید ؟


 

اطلاعات تماس

خیابان ولی عصر بالاتر از دوراهی یوسف آباد

Phone: ۸۸۹۶۷۱۷۶

Fax: ۸۸۹۵۷۱۷۶

Web: آدرس سایت

اینجا سایت رسمی کتابفروشی بهجت است. کتابفروشي پنجاه ساله که به عنوان قديمي‌ترين کتابفروشي خيابان ولي‌عصر نام برده مي‌شود. در اين سايت ما با قرار دادن منو‌هاي متنوع و حرفه‌اي انتخاب کتاب را برايتان ساده‌‌تر، دقيق‌تر و سريع‌تر کرديم. همچنين براي اولين بار فهرست و مقدمه هر کتاب را در بخش توضيحات آن کتاب آورديم که با آگاهي بيشتري کتاب‌تان را انتخاب کنيد.