آموزش آشپزي گياهي – ايراني و فرنگي
نوامبر 24, 2018
Show all

شهود – ادراک و تحول درون / جودي جي / يلدا يزدان پناه

 بخش اول

شهود: حق مادرزاد هر انسان

فصل یک: شهود چیست؟

فصل دو: چهار طریق عملکرد شهود

فصل سه:  شهود: عاملی تسهیل کننده برای تکامل فردی

فصل چهار: شهود _ هدیه ای فراموش شده

بخش دوم

ابعاد بدن، ذهن و وجود
ادراک و تحول دنیای دورن ما

فصل پنج: بدن __ عبادتگاه روح

فصل شش: فیزیولوژی ترس و توکل

فصل هفت: تنفس، حرکت و عواطف

فصل هشت: نظام های باورداشت

فصل نه: دروغ فردی و کلید جاودانه

فصل ده: بدن انرژی

بخش سوم

پرورش شهود: خلق کردن ساختار درون

فصل یازده: مراسم آماده سازی درون

بخش چهارم

بکارگرفتن شهود

فصل دوازده: چرخه ی خلاق بیان شهودی

فصل سیزده: راهبردهایی برای تعبیر نمادهای شهودی

فصل چهارده: تمرینات مراقبه ی فردی و تکنیک هایی برای تکامل

بخش پنجم

بکارگرفتن شهود خود با دیگران

فصل پانزده: روشن بودن

فصل شانزده: مقررات تمرین

فصل هفده: تمرین های شهودخوانی

فصل هجده: شهود بعنوان ابزار شفا

فصل نوزده: تمرین شفابخشی

مقدمه کتاب

اسرار بی پایان موهبت شهود همیشه مرا مسحور داشته است. از زمانی که برای نخستین بار در سال 1980 درمدرسه پرورش قوای روحی هارتسانگ Heartsong School for Psychic Perception در برکلی، کالیفرنیا توانستم بطور غیرقابل انکار  نیروی شهود خودم را کشف کنم، کار شکل بخشی قابل لمس به آن همواره یکی از مشغولیات اولیه ی من بوده است. آشکارشدن موهبت شهود خودم، همراه با تعلیماتی که دریافت می کردم، این امکان را فراهم کرد که ادراک خویش را از خود و دیگران و دنیایی که در آن زندگی می کنیم عمیقاٌ و برای همیشه متحول کنم.

درواقع، کشف نیروی شهودم اکتشافی دوباره از خودم بود. وقتی خود را پیش از برقراری ارتباط با شهودم تصور می کنم، فردی را می بینم که به تکه های زیادی تقسیم شده بود و به اشکال مختلفی تراش خورده بود، کسی که همیشه در جست و جو و به دنبال گمگشته ای بود، چیزی پرارزش و بسیار اساسی برای داشتن احساس سلامت و داشتن حسی از وجود. خود را می بینم که آهسته  آهسته این تکه ها را کنار هم می گذاشتم و خود را یکپارچه می ساختم و به یاد می آورم که من که بودم. وقتی که با نیروی شهودم در ارتباط قرار گرفتم، ناگهان همه چیز را به یک تمامیت بدل کردم. کشف دوباره ی ظرفیتم برای دستیابی و ادراک حقیقت در درون، قلبم را عمیقا شف بخشید و این احساس ژرف را به من داد که به سوی وطنم در درون بازگشت می کنم.

قبلاٌ همیشه چنین تصور می کردم که شهود موهبتی برای تعدادی اندک از انسان های ویژه است. درک این نکته که شهود یک ظرفیت درونی برای بیدارساختن در تمام انسان ها است، الهامی عظیم برایم بود. بی درنگ دریافتم که راه و طریقت خویش را یافته ام. با قطعیت دریافتم که بخشی از هدف وجودی زندگیم آموزش پرورش شهود در دنیا است. همچنین دریافتم که من شهود خویش را “گم کردم” و سپس دوباره آن را کشف کرده ام، پس بهتر می توانم دیگران را در روند بیدارسازی درونی شان درک و یاری بدهم.

من عاشق شهود هستم. عاشق اسرار آنم، به ژرفای آن و حقیقت آن عشق می ورزم. راهنمایی دیگران در آشکار سازی شهودشان کاری است ظریف، قوی و پربرکت، روندی است که من با حرمت و سپاس در آن مشارکت می کنم.

در طی سال هایی که بعنوان شفادهنده و روان درمانگر کار می کرده ام، به چهار پرسش سوزان برخورده ام که انگیزه ی مردم در طریق  تحول فردی و تکامل روحانی هستند: من کیستم؟ چرا اینجا هستم؟ چه رخ داده است؟ به کجا می روم؟

این پرسش ها سبب بوجود آمدن جستار و طلب روحانی و معنوی هستند. لحظه ای که شروع به پرسیدن این سوال ها از خودمان می کنیم، سفری را به درون خویش آغاز کرده ایم و زندگی ما به وسیله ای تبدیل می شود که توسط آن یابش و کشف پاسخ ها میسر می گردد.

یافتن پاسخ برای این پرسش ها با ذهن منطقی ممکن نیست. شاید در آغاز بتوانیم توسط روند منطقی استنتاج به دنبال پاسخ ها باشیم ولی به سرعت درخواهیم یافت که پاسخ های عقلانی ذهن خشک، محدود و بدون عمق و الهام هستند. برای کشف پاسخ های ممکن به این پرسش ها باید متعهد شویم که عمیق تر برویم و به روشی متفاوت به دورن خویش بازگردیم.

موهبت شهود همان موهبت یادآوری خویشتن است، موهبت معرفت و موهبت تعلق داشتن به جهان هستی است. شهود ما را به این پرسش ها می کشاند و با روحی عاشقانه همچنین ما را به سوی پاسخ ها فرا می خواند __ به ما نشان می دهد که پاسخ ها همواره در ما وجود دارند، و تا زمانی که ما آماده ی کشف آن ها باشیم در درون ما محافظت شده اند.

شهود حق مادرزادی ما است، یک نعمت مادرزادی، سندی بر وجود الوهیت در این جسم مادی. با سپاس از شهود، می توانیم مکان و هدف خود را در این دنیا بیابیم و استعداهای ژرف خویش را تشخیص بدهیم. با سپاس از شهود، و با استفاده از حواس درونی خود می توانیم با حضوری زنده و عاشقانه و هدایتگر در درونمان آشتی کنیم. می توانیم خویش را شفا دهیم و در روند شفابخشی دیگران و دنیایی که وطن ما است مشارکت کنیم.

صادقانه امیدوارم که خواندن این کتاب به شما یاری دهد تا برکات نیروی شهود خود را در زندگیتان دریافت کنید.