نوامبر 18, 2018

یاد شعرهاي شيرين دبستان/اکبر قره داغي

تمام چوبها و کتکهايي که از ناظم مدرسه خوردم حتي فلک شدنم زيرِ سر پاسبان بود، يعني از پاسبان شروع شد.