تاریخ فلسفه در جهان، نویسنده:رابرت سولومون، کاترین هیگینز مترجم: منوچهر شادان قیمت: 30000 ریال

فلسفۀ مرگ و زندگی، نویسنده: م. و. کاماث، مترجم: علی احمد بیات، قیمت: 125000  ریال
درس هاي اساسی فلاسفه بزرگ (ماهیت جهان، ماهیت خداوند، انسان و حکومت،… )،
نویسنده: اس. اي. فراست، مترجم: منوچهر شادان، قیمت: 350000 ریال

قرآن، فلسفه، علم، (قرآن و روح، ارسطو و مسلمانان و…)، نویسنده: دکتر ناصر رسولی، قیمت: 120000 ریال