تاریخ زرتشتیان ایران، نویسنده: هاشم رضی، قیمت: 1000000 ریال

نوروز، نویسنده : امینی سام، قیمت: 200000 ریال

تاریخ پرچم ایران (درفش ایران از باستان تا امروز)، نوشته و پژوهش: دکتر ن. بختورتاش، قیمت: 600000 ریال

تاریخ جهان براي کودکان و نوجوانان (از آغاز تا قرن بیستم)، نویسنده: آن میلارد، پاتریشیا وناگس ، قیمت: 500000 ریال

حکومتی که براي جهان دستور می نوشت (این کتاب سرنوشت ملت و حکومتی است، که دو سده رهبري جهان را در دست داشت)، نوشته و پژوهش: دکتر ن. بختورتاش،
قیمت: 250000 ریال

دلیر مردي از سرزمین اسپاهان (پایداري مردم اصفهان در برابر تیمور لنگ)، نوشته و پژوهش: دکتر ن. بختورتاش، قیمت: 85000 ریال

تاریخ جهان (تاریخ تحلیلی جهان از آغاز تا پایان قرن بیستم)، نویسنده: جان موریس رابرتس، مترجم: منوچهر شادان، قیمت: 750000 ریال 1901 )، نویسنده: جان موریس رابرتس، مترجم: ابراهیم علی کنی، قیمت: 450000 ریال – تاریخ قرن بیستم ( 2000

مسیر تمدن، مسیر انحطاط، نویسنده: دکتر ناصر رسولی، قیمت: 135000 ریال

دیوار بزرگ و باستانی گرگان، نویسنده: دکتر ن. بختورتاش، قیمت: 125000 ریال

کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت، نویسنده: کوروش نیکنام، قیمت: 300000 ریال

یادگار دیرین، آیین ها، مراسم و باورهاي سنتی زرتشتیان، نویسنده: کوروش نیکنام، قیمت: 250000 ریال