اهونودگاه، پژوهش و نوشته: دکتر اردشير بهمردي، قيمت: 600000 ريال

بابل دل ايرانشهر و قطب جهان، نويسنده دکتر عليقلي محمودي بختياري، قيمت: 150000 ريال

معاد و آخرت‌شناسي، نويسنده: هاشم رضي، قيمت: 650000 ريال

زرتشت، نويسنده: هاشم رضي، قيمت: 250000 ريال

اوستا، نويسنده: هاشم رضي، قيمت: 500000 ريال

‌ حکمت خسرواني (حکمت اشراق و عرفان از زرتشت تا سهروردي)،

نوشته و پژوهش: هاشم رضي، قيمت: 600000 ريال

گاهشماري و جشن‌هاي ايران باستان، نوشته و پژوهش: هاشم رضي، قيمت: 500000 ريال

گاتاها، (سرودهاي اشو زرتشت)،  نوشته و پژوهش: دکترآبتين ساسانفر، قيمت: 1000000 ريال

نگاهي نو به تخت جمشيد، نوشته و پژوهش: خوبچهر کشاورزي، قيمت: 200000 ريال

آيين زرواني، نوشته و پژوهش: هاشم رضي، قيمت: 650000 ريال

ايران و فرهنگ ايراني در عصر اوستا، نوشته و پژوهش: هاشم رضي، قيمت: 500000 ريال

آيين پر رمز و راز ميترايي، نوشته: فرانس کومَن ترجمه: هاشم رضي، قيمت20000 ريال

سوشيانت (موعود و پيامبر آخر زمان مزديسنان زرتشتي)، نوشته و پژوهش: هاشم رضي،

قيمت: 250000 ريال

جشن‌هاي آب (نوروز، سوابق تاريخي تا امروز، جشن‌هاي تيرگان و آب‌پاشان، آبريزگان)، نوشته و پژوهش: هاشم رضي، قيمت: 250000 ريال

جشن‌هاي گاهنبار و فرودوگ  (کهن‌ترين جشن‌هاي فصلي ايران باستان)،

نوشته و پژوهش: هاشم رضي، قيمت: 250000 ريال

متون شرقي و سنتي زرتشتي (ترجمه متون پهلوي صوفيگري و عرفان زرتشتي)،

نوشته و پژوهش: هاشم رضي، قيمت: 750000 ريال

سرو ایستاده، گردآورنده: پروین بامسیان، قیمت: 400000 ریال